Diagnoza inteligencji emocjonalnej

Zestaw 3 testów: DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oraz TRE - Test Rozumienia Emocji.

300,00 500,00 

Pełny opis produktu

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować. Teoretyczne podłoże prac nad konstrukcją narzędzia stanowiła koncepcja P. Saloveya i J.D. Mayera.

Źródło: Practest

Czas trwania badania: 15 minut

Wersja: eTest

 

 

PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. PKIE składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Osoba badana każdorazowo ocenia na skali pięciopunktowej stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niej samej. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników w czterech skalach czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład PKIE, to: AKC - akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu, EMP - empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi, KON - kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami oraz ROZ - rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.

Źródło: Practest

Czas trwania badania: 30 minut

Wersja: eTest

 

TRE - Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części (podtestów), obejmujących po 6 zadań o charakterze zamkniętym, opartych na materiale werbalnym.

Źródło: Practest

Czas trwania badania: 25 minut

Wersja: eTest

 

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram