Standardy Ochrony Małoletnich

w Centrum Terapii i Rozwoju PSYCHOLOGUS

Wersja skrócona

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)

 • Art. 22b: Placówka zobowiązuje się do szkoleń personelu dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością seksualną wobec dzieci.
 • Art. 22c: Placówka zobowiązuje się do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wobec małoletnich.


W Centrum Terapii i Rozwoju PSYCHOLOGUS obowiązują następujące podstawowe Standardy Ochrony Małoletnich:

§1 Bezpieczne relacje między małoletnim a personelem:

 1. Zakazane są wszelkie formy zachowań niedozwolonych wobec małoletnich, włączając w to przemoc, molestowanie i dyskryminację.
 2. Personel zobowiązuje się do budowania zaufania, szanowania prywatności i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci.

§2 Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego:

 1. Personel jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich organów i podjęcia działań mających na celu ochronę dziecka.
 2. Wdrożono procedury umożliwiające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych.

§3 Składanie zawiadomień o przestępstwach na szkodę małoletniego:

 1. Osoby i procedury odpowiedzialne za zawiadamianie organów, sądu opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” są jednoznacznie określone.
 2. Osobami odpowiedzialnymi są Wojciech Urban i Aleksandra Zimnicka.

§4 Monitorowanie stosowania Standardów, przegląd i aktualizacja Standardów

 1. Co najmniej raz na dwa lata przeprowadza się ocenę standardów w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.

§5 Przygotowanie personelu do stosowania standardów:

 1. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu posiada odpowiednie kompetencje.
 2. Proces przygotowania personelu jest dokumentowany, a personel regularnie uczestniczy w szkoleniach.

§6 Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom i małoletnim:

 1. Standardy są udostępniane na stronie internetowej Placówki oraz wywieszane w widocznym miejscu w wersji pełnej i skróconej, dostosowanej dla małoletnich.

§7 Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu:

 1. Określone są osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia małoletnim w sytuacjach trudnych.

§8 Dodatkowe zagadnienia określone w Standardach:

 1. Bezpieczne relacje między małoletnimi.
 2. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 3. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.
 4. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

§9 Uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi:

 1. Standardy uwzględniają sytuację dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zamieszczone na tej stronie Standardy Ochrony Małoletnich w Centrum Terapii i Rozwoju PSYCHOLOGUS wchodzą w życie w dniu 1 maja 2024.

Copyright © 2018-2024 Psychologus sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram